vu lan báo hiếu

Tìm hiểu về lễ Vu Lan trong đạo hiếu văn hóa người Việt

mua_vu_lan_bao_heu-hay-nhin-lai-minh Đặc biệt là người Việt lấy đạo Hiếu làm gốc ngoài việc mang ơn sinh thành người Việt còn mở rộng đạo lý hiếu nghĩa mang ơn người có công với cộng đồng, với dân tộc với làng xã, người trao truyền kiến thức, người phát tâm công đức cho cộng đồng dân tộc, nhà